Advokátní kancelář Brno - Hladík & Tauber


O advokacii

Z hlediska zájmů každého, kdo se obrací na advokáta, je nutno mít alespoň základní přehled o právních předpisech, které upravují vztah klienta a advokáta. Pro účely jednoduché orientace potencionálního klienta v otázkách toho, co tzv. od advokáta lze očekávat, a co on může očekávat od Vás, se doporučuje mít povědomí o následujících právních předpisech:

  1. zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, (určuje v nejobecnější rovině práva a povinnosti advokáta ke klientovi a naopak),
  2. usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex advokáta, upravující podrobně vztah advokáta a klienta),
  3. vyhláška č. 177/1996 Sb., Advokátní tarif, v platném znění (upravující výši odměny advokáta za právní služby poskytnutí klientovi, pokud se klient s advokátem smluvně nedohodnou na jiném způsobu odměny).

Úplné znění těchto předpisů, s podrobnějším vysvětlením, lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz, případně je možné se na Českou advokátní komoru obrátit s písemným nebo telefonickým dotazem.


Hladík & Tauber, advokátní kancelář v.o.s.
© 2012 Všechna práva vyhrazena