Advokátní kancelář Brno - Hladík & Tauber


Právní služby

Právo obchodních společností a družstev

V oblasti práva obchodního jako je zakládání společností a družstev, včetně zápisu do obchodního rejstříku, organizovaní valných hromad, resp. členských schůzí družstev, převody obchodních podílů, resp. akcií, členských práv člena družstva, změny společenských smluv (stanov), úpadkové právo, restrukturalizace apod. samozřejmostí je zajišťování právního servisu spojeného s každodenními záležitostmi obchodních společností a družstev, a to včetně drobných právních rad při zajišťování obchodního vedení společnosti. S ohledem na komplikovanost a provázanost právního řádu je součástí obchodní agendy i poradenství v oblasti trestněprávní dopadající na obchodněprávní vztahy.

Občanské právo

Nedílnou součástí služeb poskytovaných naší společností je poradenství pro běžné občany v oblasti práva občanského; sepis smluv a případné vymáhání nároků z nich vzniklých, samotné vymáhání pohledávek, pochopitelné je zastupování před soudy exekutory a dalšími příslušnými orgány státní správy.

Problematika nemoviností

K uvedenému výčtu se váže i poskytování služeb týkajících se problematiky nemovitostí a dispozice s nimi, včetně prověření případných faktických a právních vad nemovitosti, zajištění advokátní úschovy apod

Rodinné právo

Za významnou součást námi poskytovaných služeb třeba považovat i poradenství v oblasti rodinného práva; rozvod manželství, vypořádání nebo jiná úprava vztahů vzniklých ve společném jmění manželů, vymáhání vyživovacích povinností k dětem a manželům, případně k rodičům.

Správní právo a zastupování v řízení před správními soudy

Nabídka našich služeb se rovněž týká i zastupování a poradenství v oblasti správního práva ve všech jeho jednotlivých odvětvích (cizinecké právo, stavební právo, právo životního prostředí, přestupkové právo včetně práva týkajícího se silničního provozu/dopravy, právo z oblasti živnostenského podnikání, správa daní a poplatků). Naše společnost je v této oblasti významně zaměřena především na správní soudnictví (zastupování před správními soudy o žalobách proti rozhodnutím správních úřadů a Nejvyšším správním soudem).

Trestní řízení

Nepochybně za zásadní okruh nabízených služeb představuje obhajoba klienta v trestním řízení, včetně zastupování poškozeného a vymáhání jeho nároků v trestním řízení.

Komplexní služby

Naše společnost si je vědoma aktuální potřeby klientů, a proto její základní zásadou je zajištění prvotřídní právní služby nejen v klientem požadovaném úzce vymezeném odvětví práva, ale rovněž současně s tím i komplexní zpracování právní situace klienta s dopadem do souvisejících právních odvětví tak, aby klientova práva a zájmy byly v co maximální míře zajištěny.


Hladík & Tauber, advokátní kancelář v.o.s.
© 2012 Všechna práva vyhrazena